Home Aboutus Services Offers Calculators Contacts  
   
   
Счетоводни услуги за физически лица ПДФ Печат

g28nt31k- Изготвяне годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ;

- Годишни финансови отчети на еднолични търговци;

- Данъчна декларация по чл.55 от ЗДДФЛ за доходи, облагаеми с окончателен данък;

- Декларация по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ за облагане с данък при придобиване на имущества;

- Документи за прилагане на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане.