Home Aboutus Services Offers Calculators Contacts  
   
   
Счетоводно, данъчно и ТРЗ обслужване ПДФ Печат

xfqa6snw· Организация на счетоводството спрямо изискванията на клиента

· Оперативно осчетоводяване на приходно – разходната документация

· Подготовка, регистрация и дерегистрация по ЗДДС

· Изготвяне и подаване на справки и декларации по ДДС

· Съдействие при изготвянето на трудовите договори

· Изготвяне на ведомости за заплати, изчисляване на болнични и отпуски, служебни бележки и трудови книжки

· Регистрация на трудови и граждански договори и представяне на информация за осигурените лица в Персоналния регистър на НОИ.

· Изготвяне годишни финансови отчети.