Home Aboutus Services Offers Calculators Contacts  
   
   
Консултации ПДФ Печат

- Съвети за Вашата счетоводна политика

- Организиране на документооборот

- Данъчно планиране

продължава>
 
Счетоводно, данъчно и ТРЗ обслужване ПДФ Печат

· Организация на счетоводството спрямо изискванията на клиента

· Оперативно осчетоводяване на приходно – разходната документация

· Подготовка, регистрация и дерегистрация по ЗДДС

продължава>
 
Счетоводни услуги за физически лица ПДФ Печат

- Изготвяне годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ;

- Годишни финансови отчети на еднолични търговци;

- Данъчна декларация по чл.55 от ЗДДФЛ за доходи, облагаеми с окончателен данък;

продължава>